Nazim's poetry

Nazim's poetry

Saturday, February 16, 2013

dikhavey ki hansi

Mujh se ab aur tamasha ho nahin sakta,

Le ja, Yeh dikhavey ki hansi bhi aa kar..

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...