Nazim's poetry

Nazim's poetry

Thursday, January 31, 2013

Doob kar soraj ne

Doob kar soraj ne muj ko aur tanha kar dia,

Mera sayaa bhi chupa hai tergi ki aet me.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...