Nazim's poetry

Nazim's poetry

Monday, October 28, 2013

Main Tanha Tou Ni Jana


! ﻣﯿﮟ ﺗﻨﮩﺎ ﺗﻮ ﻧﮩﯿﮟ ﺟﺎﻧﺎﮞ
ﻣﮕﺮ ﺟﺐ ﺑﮭﯽ ﭘﺮﻧﺪﻭﮞ ﮐﻮ ﮐﺒﮭﯽ ﺍُﮌﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﺩﯾﮑﮭﻮﮞ
ﮐﺒﮭﯽ ﺗﺘﻠﯽ ﮐﻮ ﭘﮭﻮﻟﻮﮞ ﮐﮯ ﻟﺒﻮﮞ ﮐﻮ ﭼﻮﻣﺘﮯ ﺩﯾﮑﮭﻮﮞ
ﮨﻮﺍﺅﮞ ﭘﺮ ﮐﺒﮭﯽ ﺑﺎﺩﻝ ﮐﮯ ﮔﻮﺭﮮ ﺳﮯ ﮨﯿﻮﻟﻮﮞ ﮐﻮ،
ﺍﭼﺎﻧﮏ ﺟﮭﻮﻟﺘﮯ ﺩﯾﮑﮭﻮﮞ
ﻣﯿﮟ ﺑﺎﮨﺮ ﺳﮯ ﺳﺒﮭﯽ ﻧﺎﺗﻮﮞ ﮐﻮ ﺍﺱ ﭘﻞ ﺗﻮﮌ ﻟﯿﺘﯽ ﮨﻮﮞ
ﺍﻭﺭ ﺁﻧﮑﮭﯿﮟ ﻣﻮﻧﺪ ﻟﯿﺘﯽ ﮨﻮﮞ
! ﺍﻭﺭ ﺍﭘﻨﮯ ﺳﺮ ﭘﮧ ﭘﻞ ﺑﮭﺮ ﮐﯿﻠﺌﮯ ﺟﺎﻧﺎﮞ
ﺗﺮﯼ ﯾﺎﺩﻭﮞ ﮐﯽ ﭼﺎﺩﺭ ﺍُﻭﮌﮪ ﻟﯿﺘﯽ ﮨﻮﮞ 
No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...