Nazim's poetry

Nazim's poetry

Thursday, May 30, 2013

use suna raha tha


Min kitni waraftagi se
 use suna raha tha.
Wo sari baten, wo sare qisse.
Jo us se milne se peshtar.
Meri zindagi ki hikayaten thin.

Min keh raha tha.
K or bhi log the.
Jinhen meri aarzu thi, meri talab thi 
K jin se meri muhabbaton ka raha ta'aluq.
Ki jin ki mujh par inayaten thin.

Min keh raha tha.
K un min kuch ko to min ne.
Jan se azeez jana.
Magr un min se baz ko.
Meri be dili se shikayaten thin.

Min ik ik bat.
Aik aik jurm ki kahani.
Dharakte dil,
 kanpte badan se suna raha tha.
Magr wo pathar bani.
Mujhe is trah se sunti rahi.

K jese mere labon par.
Kisi muqadas tareen
 sahife ki aayaten thin.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...