Nazim's poetry

Nazim's poetry

Thursday, October 25, 2012

Mujahid Ki Azaan Aur…

Parwaaz Hai Dono Ki Isi Aik Fisa Mein,
Kargis Ka Jahan Aur Hai Aur Shaheen Ka Jahan Aur,
Ilfaz o Muani Me Tafawat Nahi Lekin,
Mulla Ki Azaan Aur, Mujahid Ki Azaan Aur…

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...