Nazim's poetry

Nazim's poetry

Thursday, October 25, 2012

tum se pyar jitane log

Jaysay tumain hum nay caha hai kon bhla yun chahe ga
 
Mana aur bahut ayen gay tum se pyar jitane log

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...