Nazim's poetry

Nazim's poetry

Sunday, March 9, 2014

sahil ki tamana kon karey..?!!!

Jab kashti sabit-o-salim thi, 
sahil ki tamana kis ko thi..
Ab aisi shikasta kashti per 
sahil ki tamana kon karey..?!!!

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...