Nazim's poetry

Nazim's poetry

Friday, August 23, 2013

Abhi Tak Safar Mai'n Hain

Manzelai'n Tu Khush Nasibou'n mai'n
 Taqsem Ho Chuki,

Hum Khush Khayal Log...
Abhi Tak Safar Mai'n Hain

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...